சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Jokes

10-09-2017
1)what could be a computer's favorite dance item ?
Disk -O !
2)Which is the place pencils like to go for a vacation?
Pencil -Vania
3)What is owned be you but mostly used by others.
Your - Name
4)What kind of a star can be riskly ?
A shooting star
5) what type of waves all these in small beaches ?
Microwaves !
6) Why did the computer consult with the doctor ?
Beause it was suffering from a virus
7) Which is the flower on face .
Tu - lips

N. Kartheeswari
II M.A Ehglish
ANJAC college
Sivakasi .

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top