சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Grammar Riddles

11-09-2017
Grammar Riddles
What five letter word becomes shorter when you add two letters to it?
Short
What is the longest word in the dictionary?
Rubber-band
What’s a teacher’s favorite?
Expla-Nation
What is the longest word in the English languages?
Smiles
What’s another name for Santa’s elves?
Subordinate Clauses
Name a bus you can never enter?
Syllabus
G. TAMILSELVI
II M.A ENGLISH
ANJAC COLLEGE.

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top