சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
ENGLISH JOKES

12-09-2017
* Teacher to students: can any one tell a word which has more than 1000 letters in it?
Sam suddenly stands up and said " post box".
* Teacher to john, " john you have 6 apples in your plate and Sam took two among them what would You get?
john: "A fight".
* Can you find the longest table in the class room?
sure. it is Multiplication table!
* What did the Pencil said to other Pencil?
Oh! you Look so Sharp!
* Why did the the class teacher always wear sunglasses?
Because her class was so bright!
* What kind of school do giraffes like to go?
only the high school!
* Why the letter B is sitting so cool?
because it is in between A and C!

by
Sri Mari kani...
M.A ENGLISH,
A N J A COLLEGE


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top